Edit

LETOP:

sMomenteel ben ik op vakantie dus reageer ik niet op sommige mails

met vriendelijke groet
Mr. P. Buijs

×

Edit Logo

advocaat  curator  bewindvoerderEdit

Edit

 

Naam: Mr. Peter Buijs

Studie: Nederlands recht aan de Erasmus universiteit Rotterdam (1986)
Advocaat sinds 2 september 1987
Specialisatievereniging: INSOLAD

Post: POSTBUS 171 4380 AD Vlisingen

Email: advocaat@mrpbuijs.nl

Telefoon: 0118 - 41 44 96  
maandag t/m donderdag 9.00 - 12.30 en
13.30 -17.00 uur

Edit
PERSONEN -EN FAMILIERECHT:
echtscheiding, gezag,omgang,alimentatie,boedelverdeling e.d
Mr. Buijs verzorgt de gewone procedure voor echtscheiding en alles wat daarmee te maken heeft, zoals het regelen van het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen,(recent ouderschapsplan), de partneralimentatie, de boedelverdeling en de pensioenverevening. Hij kan u ook bijstaan bij voorlopige voorzieningen voorafgaand of tijdens een procedure.
Voor samenwonende partners, die niet gehuwd zijn, kan eveneens het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen (ouderschapsplan) en boedelverdeling worden geregeld.Edit

 

KvK: 20146484

Btw. nr: NL001223477B26

Vakgebieden: personen -en familierecht
insolventierecht (faillissement en WSNP)

Basis uurtarief: € 180,00 (exclusief 21% Btw)  
Particulieren kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie voor rechtsbijstand. 

Secretariaat: Marjolein 
 


Edit

INSOLVENTIERECHT:

(faillissementen, surseance van betaling en WSNP)

Mr. Buijs treedt op als curator in faillissementen en als bewindvoerder in surseances van betaling en wettelijke schuldsaneringen.
Hij is lid van de vereniging insolventie advocaten (INSOLAD). Hij heeft de specialisatie opleiding insolventierecht Insolad van de Grotius academie en de specialisatie opleiding financiële economie voor insolventieadvocaten van de Erasmus universiteit afgerond.

Hij wordt door de rechtbank benoemd tot curator of bewindvoerder.

Als advocaat kan hij u bijstaan in allerlei insolventie procedures ingevolge de faillissementswet. Bijvoorbeeld: hoger beroep tegen een afwijzing WSNP, tegen een uitspraak faillissement etc. Informatie wordt op verzoek telefonisch verstrekt.

Een aanvraag voor het van toepassing verklaren van de Wettelijke Schuldsaneringsregeling Natuurlijke Personen wordt in de regel verzorgd door de Kredietbank Walcheren (Orionis) (of andere lokale bevoegde instantie). Na de toelating door de Rechtbank wordt een bewindvoerder benoemd. Zie voor regels gedurende de werking van de regeling: Website WSNP

Een faillissement kan door de betrokken natuurlijk persoon, of door het bestuur van een rechtspersoon zelf worden aangevraagd bij de Rechtbank. Meestal zal een faillissement echter worden aangevraagd door een of meer crediteuren. Bij toewijzing van het verzoek benoemt de Rechtbank een curator.

Zie voor publicaties: het insolventieregister op http://insolventies.rechtspraak.nl/

 


Edit

ECHTSCHEIDING, GEZAG, OMGANG, ALIMENTATIE, BOEDELVERDELING:

Mr. Buijs verzorgt de gewone procedure voor echtscheiding en alles wat daarmee te maken heeft, zoals het regelen van het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen,(recent ouderschapsplan), de partneralimentatie, de boedelverdeling en de pensioenverevening. Hij kan u ook bijstaan bij voorlopige voorzieningen voorafgaand of tijdens een procedure. 

SAMENWONENDE PARTNERS, NIET GEHUWD, DIE UIT ELKAAR GAAN:
Voor samenwonende partners, die niet gehuwd zijn, kan eveneens het gezag over de minderjarige kinderen, de omgang en verblijfplaats, de kosten van de kinderen (ouderschapsplan) en boedelverdeling worden geregeld.

Mr. Buijs is jaren lang lid geweest van de Vereniging vFAS (Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en heeft in 1998 de daarvoor benodigde specialisatie opleiding gevolgd.

Informatie wordt u kostenloos telefonisch verstrekt.


Edit

GEFINANCIERDE RECHTSHULP:

Particulieren kunnen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor subsidie voor rechtsbijstand.

Aan de Raad voor Rechtsbijstand kan verzocht worden om toevoeging van een advocaat voor een bepaalde procedure.De aanvraag wordt ingediend door de advocaat.

De Raad stelt bij afgifte de eigen bijdrage vast, die de cliënt aan de advocaat verschuldigd is.

De advocaat ontvangt van de Raad voor zijn werkzaamheden een vergoeding. Bij procedures waarvoor griffierecht verschuldigd is, dient de cliënt een deel van dit recht zelf aan de advocaat te betalen.

Mr. Buijs staat cliënten op toevoegingbasis bij.

Voor nadere informatie: Juridisch Loket https://www.juridischloket.nl
 
Het Juridisch Loket geeft gratis eerste hulp bij juridische vragen. Voor een persoonlijk advies belt u met onze juristen: 0900-8020 (€ 0,25 p/m) 

en Raad voor Rechtsbijstand.


Edit

CONTACT GEGEVENS:

Neem gerust contact met me op.

Email: advocaat@mrpbuijs.nl

Telefoon: 0118 - 41 44 96
 maandag t/m donderdag 9.00-12.30 en          13.30 -17.00 uur

Postadres:

Postbus 171, 4380 AD Vlissingen  

Bezoekadres:

Wildbaan 18, 4386 GE Vlissingen  


REGISTRATIE, GEHEIMHOUDING EN ICT
Privacyverklaring
Welke gegevens worden door ons kantoor vastgelegd;
Als u ons als advocaat inschakelt, leggen wij (privacygevoelige) gegevens van u vast. Dit betreft onder meer;

NAW gegevens, inclusief BSN nr.

Alle informatie die van belang is voor de goede behandeling van uw opdracht/zaak. Deze informatie verstrekt u aan ons.

Als advocaat hebben wij (en onze medewerkers) wettelijke geheimhoudingsplicht. Wij verwerken gegevens in het belang van uw zaak.
Communicatie
Wij communiceren via post en/of mailverkeer.
Bewaartermijn
Uw dossier en gegevens worden zeven jaar bewaard in een archief. Daarna worden deze professioneel vernietigd.
 
Website/nieuwsbrieven
Wij bewaren geen bezoek gegevens van u op de website. Ook werken wij niet met cookies.
Wij sturen u niet ongevraagd een nieuwsbrief, etc. Wij beperken ons tot een zo goed mogelijke uitvoering van uw opdracht.
De opdrachtgever geeft hierbij uitdrukkelijk toestemming voor de verwerking van deze persoonsgegevens en met gegevensuitwisseling per e-mail.
De gegevens zullen slechts worden gebruikt ten behoeve van de werkzaamheden die aan opdracht zijn verbonden
AANSPRAKELIJKHEID
De aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag waarop de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.
 

 

Edit
Edit

Rechtsgebieden:

 

Mr. P. Buijs heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd: personen -en familierecht en het insolventierecht. Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.

 
 

Kantoorklachtenregeling 

Artikel 1 begripsbepalingen
In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:
- klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of
de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering
van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de
declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;
- klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;
- klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;mr. P.Buijs
Artikel 2 toepassingsbereik
1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen
mr. P.Buijs en de cliënt.
2. Mr. P. Buijs draagt zorg voor klachtafhandeling conform
de kantoorklachtenregeling.
Artikel 3 doelstellingen
Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:
a. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op
een constructieve wijze af te handelen;
b. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
c. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
d. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
e. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en
klachtanalyse.
Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening
1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan
van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en
dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
2. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn
opgelost worden voorgelegd aan de Deken.
Artikel 5 interne klachtprocedure
1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar
mr. P. Buijs, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht
en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op
de klacht.
3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na
tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet
met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met
vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte
van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en
degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.
Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling
1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling
geheimhouding in acht.
2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.
Artikel 7 verantwoordelijkheden
1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact
en een mogelijke oplossing.
3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.
Artikel 8 klachtregistratie
1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.